Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

Heel Belgium NV (hierna ook “wij” of “ons”) is een volwaardige dochteronderneming van het Duitse internationaal werkzame farmaceutische bedrijf Heel Biologische Heilmittel GmbH. Heel internationaal is wereldwijd actief in meer dan 50 landen. Heel is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en het vermarkten van homeopathische geneesmiddelen met bioregulerende eigenschappen. Heel Belgium rapporteert op regelmatige basis aan het moederbedrijf Heel Biologische Heilmittel GmbH. Het moederbedrijf archiveert en beschermt diverse bedrijfsgerelateerde data die op haar servers in Duitsland zijn opgeslagen.

2. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

2.1. Heel Belgium verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jouw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2019/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG/GDPR”) dit voorschrijft. Wij zullen steeds zo zorgzaam mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Jouw privacy is immers belangrijk voor ons.

2.2. Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heel Belgium NV. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere ondernemingen of entiteiten noch van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website van Heel wordt verwezen.

2.3. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen de passende maatregelen nemen opdat de verwerking in overeenstemming is met de AVG/GDPR. De aangestelden of medewerkers van Heel Belgium NV hebben evenzeer de verplichting de AVG/GDPR na te leven.

2.4. Hieronder vind je onze contactgegevens:

Heel Belgium NV
Booiebos 25
B-9031 Drongen
ON: BE 0400330282
E-mail: dpo@heel.be

In geval van verzoeken of vragen kan je ons steeds via deze gegevens contacteren.

2.5. Heel Belgium NV kan deze privacy policy te allen tijde aanpassen. De laatste versie wordt fysiek of elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en kan je steeds vinden onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website https://www.heel.be . Je kan ook een kopie opvragen door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres, of per brief naar bovenstaand adres.

3. Contactgegevens Data Protection Officer

Je kan onze Data Protection Officer contacteren door te mailen naar dpo@heel.be of te schrijven naar volgend adres: “Heel Belgium NV, ter attentie van de Functionaris Voor Gegevens bescherming, Booiebos 25, 9031 Drongen.”

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

4.1. De volgende persoonsgegevens van jou kunnen onder meer worden verwerkt door Heel Belgium:

 • jouw identificatiegegevens zoals bv. jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • jouw financiële gegevens zoals bv. jouw bankrekeningnummer;
 • jouw persoonlijke kenmerken zoals bv. jouw leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats etc.;

Voor meer details en informatie over jouw (categorieën van) persoonsgegevens die worden verwerkt en de manier waarop deze worden verwerkt door Heel Belgium, kan je onze Data Protection Officer contacteren op: dpo@heel.be.

4.2. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover je deze aan ons verstrekt (al dan niet via de website van Heel Belgium). De verwerking ervan is evenwel noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

5. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens en op welke grondslag(en)?

5.1. Heel Belgium verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals o.m. voor klanten- en leveranciersbeheer, het sluiten van overeenkomsten met u, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, direct marketing, profilering en het optimaliseren van onze website.

5.2. Heel Belgium verwerkt jouw persoonsgegevens, naargelang de aard en doeleinden van deze gegevens, op basis van de in artikel 6.1 AVG/GDPR bepaalde rechtsgronden, nl. indien je jouw (vrije) toestemming hebt gegeven, indien de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten en/of de uitvoering van een overeenkomst met jou, voor de behartiging van bepaalde gerechtvaardigde belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.3. Voor meer details en informatie over de specifieke doeleinden van de verwerking van jouw persoonsgegevens, de toepasselijke rechtsgrond(en) en de onderliggende logica ervan, kan je onze Data Protection Officer contacteren op: dpo@heel.be.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

6.1. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de in artikel 5 bepaalde doeleinden.

6.2. Voor meer informatie over de bewaringstermijn of de criteria van toepassing op jouw persoonsgegevens, kan je onze Data Protection Officer contacteren op: dpo@heel.be.

7. Wie ontvangt en/of verwerkt jouw persoonsgegevens nog (naast Heel Belgium)?

7.1. Er zijn bepaalde (categorieën van) ondernemingen, instellingen of entiteiten die jouw persoonsgegevens ook kunnen ontvangen (al dan niet als verwerker in opdracht van Heel Belgium, als verwerkingsverantwoordelijke of als derde), zoals bv. IT-dienstverleners, boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en), verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraar(s) en juridische adviseur(s).

7.2. De derden aan wie Heel Belgium gerechtigd of verplicht is jouw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Heel Belgium is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden.

7.3. Voor meer informatie hierover voor wat specifiek jouw persoonsgegevens betreft, kan je onze Data Protection Officer contacteren op: dpo@heel.be.

8. Beveiliging

Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens zoals onder meer maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, maar ook de nodige procedures voor het testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van deze beveiligingsmaatregelen.

9. Wat zijn jouw rechten?

9.1. Zoals de AVG/GDPR het voorziet, heb je volgende rechten:

 • inzage van jouw persoonsgegevens.

Je kan kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kan Heel Belgium jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost;

 • verbetering (rectificatie) van jouw persoonsgegevens;
 • wissen van jouw persoonsgegevens, tenzij de verwerking ervan onder meer nodig is:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Heel Belgium;
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering en/of het verweer daartegen.
 • beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.2. Je hebt verder het recht om tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken.

Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing en/of profilering die hierop betrekking heeft. Dit betekent o.m. dat je je steeds kan uitschrijven voor nieuwsbrieven, commerciële of promotionele mailings of gepersonaliseerde advertenties en Heel Belgium deze vervolgens niet meer mag sturen.

Je kan tevens te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen profilering aan de hand van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit betekent dat, indien je dit recht op verzet uitoefent, Heel Belgium jouw surfgedrag, voorkeuren en interesses niet meer mag laten analyseren om jou specifieke mailings te sturen dan wel bepaalde content op haar website aan te bieden.

9.3. Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

9.4. Je hebt ten slotte steeds de mogelijkheid klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

In geval van een klacht kan je ook steeds onze Data Protection Officer contacteren door te mailen naar dpo@heel.be of te schrijven naar “Heel Belgium NV, ter attentie van de Functionaris Voor Gegevens bescherming, Booiebos 25, 9031 Drongen.”

9.5. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan ons op dpo@heel.be waarbij je je afdoende moet identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, kunnen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Wij kunnen alle maatregelen nemen om jouw identiteit te controleren, bv. een kopie opvragen van jouw identiteitskaart.

9.6. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is evenwel steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG/GDPR.

Versie 1.0 geldig vanaf 25 mei 2018


Cookie Policy


Gebruikte diensten op deze website